Rehabilitace


flag

Rehabilitace dospělých

Mobilizace

Při omezení pohybu v kloubu bez patologických strukturálních změn hovoříme o funkční kloubní blokádě. Jedná se o poruchu funkce - blokádu. Nejedná se o důsledek degenerativních nebo anatomických změn. Blokádu můžeme odstranit mobilisací nebo manipulací kloubu do omezeného směru. Mobilizace je postupné nenásilné obnovování kloubní hybnosti.

Příčin, jejichž důsledkem je omezení pohybu v kloubu je mnoho. Přetěžování a nesprávné zatěžování kloubu je nejčastější příčinou vzniku funkčních kloubních blokád.

 

Přetěžováním kloubu vznikne porucha svalové funkce ve smyslu zkrácení nebo oslabení svalu. V důsledku poruchy svalové funkce pak dochází ke svalové dysbalanci a tím k poruchám funkce – blokádám. Tento mechanismus vzniku blokád se uplatňuje hlavně při vzniku funkčních blokád v oblasti páteře. Vertebrogenní poruchy pak sekundárně způsobují blokády periférních kloubů. Stejně tak trvalé funkční poruchy periférních kloubů mohou způsobit funkční poruchy v oblasti páteře. Například dlouho trvající bolest kolene nebo hlezenního kloubu popř. kyčelního kloubu způsobuje bolest při zatížení končetiny. Nemocný se brání bolesti tím, že postiženou končetinu šetří. Tímto mechanismem dochází i ke změnám zatížení páteře a později ke vzniku blokád.

 

Při dlouhodobé nebo recidivující kloubní blokádě na podkladě svalové dysbalance mohou dojít až ke vzniku degenerativních strukturálních změn. V důsledku degenerativních změn se postupně omezuje pohyb v kloubu. Omezení pohybu v kloubu nemá často přímou souvislost s rozsahem degenerativních změn. V praxi často neodpovídá RTG nález s objektivním vyšetřením hybnosti či se subjektivními pocity nemocného. Například, při vyšetření funkce kloubu nacházíme výrazné omezení pohybu a RTG vyšetření deklaruje minimální nález degenerativních změn. Stejně tak i naopak, někdy RTG nález vypovídá o velkých změnách kloubních při poměrně dobře zachované funkci kloubu. Tato skutečnost nasvědčuje tomu, že kloubní blokádu nelze chápat jen jako poruchu kloubu, ale že se zde uplatňují i mimokloubní faktory např. svalový nebo nervový faktor. Pokud však degenerativní změny jsou výrazné, je pochopitelné že i pohyb v kloubu je omezen, protože změny samy rozsáhlejší pohyby v kloubu vylučují. Velké degenerativní změny mohou být příčinou recidivujících kloubních blokád.

 

K odstraňování kloubních blokád lze s úspěchem použít techniku postisometrickou relaxace nebo taky Vojtova reflexní metoda, popř. i techniku měkké tkáně.