Rehabilitace


flag

Rehabilitace dospělých

Bolesti páteře

Léčba a prevence bolesti páteře

 

Bolesti vycházející z páteře patří mezi nejčastější obtíže. Často nás nutí k vyhledání odborné péče a mohou vést až k pracovní neschopnosti. Jejich průběh může být chronický (např. při sedavém zaměstnání) s kolísáním intenzity nebo akutní v důsledku jednostranné zátěže (např. při jednostranné práci nebo sportovní aktivitě včetně nevhodného posilování). Vlastní příčina může být v přetížení nebo naopak v oslabení svalstva, blokádě meziobratlových kloubů nebo stažení šlach a fascií (=blána, která obaluje jednotlivé svaly).

Pravidelné cvičení je důležitou součástí prevence a léčby bolestí v zádech. Argument "že se v práci nacvičíte až dost" je přinejmenším nezodpovědný. Při pracovních pohybových stereotypech zatěžujete nebo dokonce přetěžujete takzvanou skupinu posturálních svalů. Jedná se o svaly, které umožňují vzpřímenou polohu těla. Trvalým zatěžováním dochází k jejich zmohutnění a zkrácení. Toto svalové zkrácení je často prvotní příčinou bolestí zad. Později tento stav může vést k rozvoji skoliózy, "kulatých zad", spondylózy (výrustky) a poškození meziobratlových plotének.

Je důležité, aby léčba byla cílená. Léky proti bolestem, masáže, fyzikální léčba a jiné pasivní léčebné prostředky, mají obvykle jen dočasný účinek. Neléčí totiž příčinu, ale pouze následek. Příčinou obtíží je především nedostatek vhodné pohybové aktivity, dlouhodobé a nesprávné zatěžování páteře během řady pracovních či sportovních činností. Svou roli při vzniku bolesti hraje i stres.

Na našem pracovišti se snažíme přistupovat k léčbě bolestivých stavů komplexně. Na základě odebrání osobní anamnézy a vstupního kineziologického vyšetření se zaměřením na jednotlivé segmenty páteře, se snažíme zjistit příčinu obtíží. Po vyhodnocení výsledků vyšetření se stanoví individuální léčebný postup. Tento postup může kombinovat různé léčebné metody. U akutních a subakutních stavů lze s úspěchem použít Vojtovu reflexní lokomoci, techniky měkkých tkání a mobilizace což je postupné uvolňování jednotlivých segmentů páteře. Nezbytnou součástí léčby je instruktáž individuálně zvolených cviků se zaměřením na danou problematiku. Ty pak musí pacient pravidelně provádět doma. Recidivující blokády jednotlivých segmentů lze též odstranit cvičením podle paní Mojžíšové, ale i cvičením na míči. V léčbě bolestivých stavů má své místo i masáž.

 

Rehabilitace metodou reflexní lokomoce - Vojtova metoda

 

Vojtova metoda je nejčastěji spojována s dětmi, které po komplikovaných porodech nebo potížích v těhotenství matky trpí dětskou mozkovou obrnou. Málokdo však ví, že pomáhá i lidem po úrazech a s úspěchem ji lze aplikovat při bolestech zad.

Rehabilitační metoda podle profesora Vojty (metoda reflexní lokomoce) zahrnuje diagnostiku a terapii hybných poruch. Metoda vychází ze správného - fyziologického pohybového vývoje dítěte. U dětí se totiž hybná porucha vyvíjí většinou skrytě. Není-li dítě léčeno včas, náhradní motorika se v období kolem půl roku věku dítěte začne fixovat. Čím dřív se porucha odhalí a zahájí se terapie, která pomáhá nesprávnému vývoji hybnosti zabránit, tím lepšího výsledku lze dosáhnout. Nedokáže-li dítě například do tří měsíců spojit ruce, zvedat je a dívat se na ně, pak je dobré pomocí terapie případným potížím předcházet. Často se metoda doporučuje u předčasně narozených dětí, které mívají s motorikou potíže.

Součástí diagnostiky hybné poruchy je i vyšetření polohových reakcí, vyšetření reflexů a kineziologický rozbor. Tímto vyšetřením již v novorozeneckém věku dítěte lze zjistit možné ohrožení hybnou poruchou. Dítě, které bylo odesláno k léčbě s podezřením na hybnou poruchu by mnělo být takto vyšetřeno. Touto diagnostikou se zabývají lékaři. Součástí studia reflexní lokomoce jsou fyzioterapeuti v této diagnostice taktéž školeni. Záleží na tom, jakou cílovou skupinou pacientů se terapeut ve své praxi zabývá. Terapeut, který léčí převážně dorost a dospělé pacienty pravděpodobně nebude mít takové rutinní schopnosti ve vyšetřování polohových testů jako terapeut, který pracuje většinu času s dětmi. Polohové testy a vyšetření primitivních reflexů, slouží nejen k vyslovení podezření z hybné poruchy, ale v průběhu terapie informuji nás i matku dítěte, jak se daří reflexní terapii hybnost dítěte ovlivnit. Při vyšetřování spontánní hybnosti dítěte při tzv. kineziologickém rozboru, hodnotíme kvantitu a kvalitu motoriky dítěte vzhledem k věku.

V reflexní lokomoci jde o tři základní způsoby léčby - o reflexní otáčení (RO), reflexní plazení (RP) a první pozicí. Model, který se aktivuje na břiše se nazývá reflexní plazení. Model aktivovaný z polohy na zádech se nazývá reflexní otáčení a model aktivovaný z polohy na obou kolenou se nazývá první pozice. Jedná se o modely umělé, které obsahují dílčí modely pohybového vývoje dítěte. Jako globální modely se v pohybovém vývoji dítěte nevyskytují. Všechny terapeutické modely mají své nezastupitelné místo v léčbě a nelze je vzájemně nahradit. Aktivací těchto globálních vzorů neučíme pacienta plazit nebo otáčet se, ale jednotlivé aktivované modely představují stavební kameny pro bipedální lokomoci - chůzi. Bez ukončené vertikalizace - stoje a chůze nelze rozvíjet další funkce tzv. nástavbové motorické funkce, které se tvoří procesem učení (řeč, psaní, sportovní úkon apod.) popř. jen velmi těžce např. s pomocí kompenzačních pomůcek.

Vojtova metoda využívá stanovené výchozí polohy - modely nebo jejich modifikace a takzvané spoušťové body - zóny nebo kombinace těchto spoušťových zón. Prostřednictvím stimulace zón na periférii vstoupíme reflexním obloukem do centra - mozku, kde je tato informace zpracovaná, uložená a integrovaná. Výsledkem stimulace je komplexní odpověď celého těla - na trupu, končetinách i hlavě. Na těle pacienta můžeme pozorovat, jak toto dráždění vyvolá změnu dýchání, prokrvení, zpocení kůže, motorickou odpověď - aktivitu (záškuby) svalových vláken, centrování kloubu atd. Tato odpověď těla se pak ve spontánní hybnosti automaticky částečně nebo globálně použije. Tento způsob rehabilitace nevyžaduje aktivní spolupráci pacienta během terapie.

Vojtova metoda je náročná a má šanci na úspěch, jen když se cvičí přesně a pravidelně. Pravidelně se musí cvičit proto, aby časem tělo samo automaticky dělalo pohyby, které se aktivují právě cvičením. Dávka cvičení závisí na věku. U malých dětí se cvičí několik minut 4x denně, u školáků 2x denně. Na první pohled to není mnoho, ale někdy je problém rehabilitaci vtěsnat do každodenního režimu. Proto je nutné, aby byl zaučen někdo z rodinných příslušníků a ten se tak stal vykonavatelem rehabilitační léčby. Aby terapie byla prováděná správně a efektivně musí fyzioterapeut dohlížet a korigovat způsob léčby. Instruktáž rehabilitačního programu je důležitým momentem v terapii. Fyzioterapeut je zodpovědný za dávkování léčby a za metodické vedení doprovodu pacienta. Intervaly návštěv jsou stanoveny individuálně tak, aby byla v domácím prostředí zajištěna kvalita prováděné péče.

Úspěšnost léčby hybných poruch Vojtovou metodou je vysoká, zvláště při zahájení léčby v prvních měsících života. Vojtova metoda může bránit vývoji patologické motoriky nejen u kojenců a malých dětí, ale úspěšně jí aplikujeme i u dospělých. Terapie dospělých je velmi podobná. Modely i zóny jsou totožné. Jen četnost terapie se mění. Optimální je, je-li terapie aplikována 1x denně. Velkou výhodou je, stane-li se vykonavatelem rehabilitační léčby člen rodiny. Pravidelné provádění reflexní lokomoce v domácím prostředí, lze docílit většího a déletrvajícího výsledku. Metoda má význam pro rehabilitaci pacientů v neurologii, ortopedii a chirurgii.

Vojtova metoda dokáže hodně, ale ani ona nevyléčí vše. Jako všechny ostatní léčebné procedury má svá pro a proti, své odpůrce i zastánce. Ale už skutečnost, že se s její pomocí daří posunovat nemocné o pár kroků blíže normálnímu životu a někdy je i zcela uzdravit, ospravedlňuje její existenci beze zbytku.

Indikace pro léčbu Vojtovou metodou

 • Akutní bolest páteře
 • Chronická bolest páteře
 • Stav po operaci páteře
 • Bolest hlavy vertebrogenního původu
 • Stav po operací kyčle, kolene
 • Skolióza páteře
 • DMO - dětská mozková obrna
 • Předčasně narozené děti
 • Poporodní parézy brachiálního plexu
 • Lehká mozková dysfunkce
 • Stav po cévní mozkové příhodě
 • Vrozená luxace kyčelního kloubu
 • Respirační obtíže

 

 picture
picture
picture
picture
picture
picture